Dames- en herenkleding

Op de afbeeldingen hiernaast worden verschillende situaties getoond: zondagse dracht wordt afgewisseld met werkkleding. De dames dragen verschillende soorten mutsen: o.m. de staartkap, de ronde kap en de vierkante muts. Uiteraard werden in Gooi- en Eemland meerdere modellen mutsen of kappen gedragen; ook toen was er geen sprake van eenvormigheid.

Dameskleding

Om de hals wordt een bloedkoralen ketting gedragen met drie, vier of vijf rijen en een gouden slot. Het kraagjak is hoog gesloten met aan de voorkant fraaie ingestikte plooien. Aan de onderkant van het kraagjak zit een klein schootje dat helemaal is ingerimpeld, maar uitgelegd 2,5 meter breed is. De voorzijden van de beugeltassen zijn fraai geborduurd. De schorten zijn gemaakt van Bombazijn of Ranzijn. Onder de schort dragen de dames een zwarte bovenrok. Door een split daarin komen we bij de naadzak waarin bijvoorbeeld een zwart-wit gebloemde zakdoek kan zijn opgeborgen.

Schorten zijn
van Bombazijn of Ranzijn

Onder de bovenrok wordt een donkerkleurige rok gedragen die aan de onderzijde door bezemband is afgewerkt. Daaronder vinden we nog de witte onderrok en de onderbroek. Tenslotte zijn er nog de zelf gebreide kniekousen met ingebreide kuit.

Herenkleding

De heren dragen een hoge laken pet. Soms wordt een gouden oorring gedragen. De Zeeuwse keelknopen zijn van goud of van zilver; ze werden over het gehele land gedragen. Afhankelijk van het weer droegen de heren door-de-weeks korte overjassen. Het hoge herenvest heeft een dubbele knopenrij en vestzakjes. Tevens dragen de heren een horlogeketting en soms een chatelaine, dat van ouder model is. De boezeroen onder het vest is vaak gemaakt van beddentijk. De broek heeft een voorsluiting met knopen. Soms is die in de vorm van een klep.

Women‘s and men’s clothing

Ladies and women The pictures on the right show different situations: Sunday pregnancy is alternated with work clothes. The ladies wear different types of hats: including the tail cap, the round cap and the square cap. Naturally, several models of caps or caps were worn in Gooi- en Eemland; even then there was no uniformity.

Women’s clothing

A red coral necklace with three, four or five rows and a gold clasp is worn around the neck. The collar jacket is closed high with beautifully stitched pleats at the front. At the bottom of the collar jacket is a small lap that is completely wrinkled, but laid 2.5 meters wide. The fronts of the bracket bags are beautifully embroidered. The aprons are made of Bombazijn or Ranzijn. The ladies wear a black top skirt under the apron. A split in it brings us to the seam pocket in which, for example, a black and white floral handkerchief can be stored.

Aprons are
from Bombazijn or Ranzijn

A dark-colored skirt is worn under the top skirt, which is finished at the bottom by a broom band. Below that we find the white underskirt and the underpants. Finally, there are the self-knitted knee socks with a knitted calf.

Menswear

The men wear a high cloth cap. Sometimes a gold earring is worn. The Zeeland throat knots are made of gold or silver; they were worn all over the country. Depending on the weather, the men wore short overcoats during the week. The high men’s vest has a double row of buttons and vest pockets. The men also wear a watch chain and sometimes a chatelaine, which is of an older model. The cover under the vest is often made of bed ticking. The pants have a front closure with buttons. Sometimes it is in the form of a valve.

Damen- und Herrenbekleidung

Damen und Damen Die Bilder rechts zeigen unterschiedliche Situationen: Die Sonntagsschwangerschaft wechselt sich mit Arbeitskleidung ab. Die Damen tragen verschiedene Arten von Hüten: einschließlich der Schwanzkappe, der runden Kappe und der quadratischen Kappe. Natürlich wurden in Gooien Eemland mehrere Modelle von Mützen oder Mützen getragen; Selbst dann gab es keine Einheitlichkeit.

Damenbekleidung

Eine rote Korallenkette mit drei, vier oder fünf Reihen und einem goldenen Verschluss wird um den Hals getragen. Die Kragenjacke ist hoch geschlossen und hat vorne wunderschön gestickte Falten. Am unteren Ende der Kragenjacke befindet sich eine kleine Runde, die vollständig faltig ist, aber 2,5 Meter breit liegt. Die Fronten der Halterungstaschen sind wunderschön gestickt. Die Schürzen bestehen aus Bombazijn oder Ranzijn. Die Damen tragen einen schwarzen Rock unter der Schürze. Ein Spalt bringt uns zu der Nahttasche, in der beispielsweise ein schwarz-weißes Blumentaschentuch aufbewahrt werden kann.

Schürzen sind
von Bombazijn oder Ranzijn

Unter dem oberen Rock wird ein dunkler Rock getragen, der unten von einem Besenband abgeschlossen wird. Darunter finden wir den weißen Unterrock und die Unterhose. Schließlich gibt es die selbstgestrickten Kniestrümpfe mit einer gestrickten Wade.

Herrenbekleidung

Die Männer tragen eine hohe Stoffmütze. Manchmal wird ein goldener Ohrring getragen. Die Zeeland-Halsknoten bestehen aus Gold oder Silber; Sie wurden im ganzen Land getragen. Je nach Wetterlage trugen die Männer unter der Woche kurze Mäntel. Die hohe Herrenweste hat eine doppelte Reihe von Knöpfen und Westentaschen. Die Männer tragen auch eine Uhrenkette und manchmal eine Chatelaine, die von einem älteren Modell ist. Die Decke unter der Weste besteht oft aus bettendem Bett. Die Hose hat einen Frontverschluss mit Knöpfen. Manchmal ist es in Form eines Ventils.